Pujon (Artemisia vulgaris) perhostoukkien ja niiden loispistiäisten kasvatuksia Etelä-Hämeessä [Rearings of some caterpillars of Lepidoptera on Common Mugwort and their parasitoid wasps in South Häme, Finland]

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith