Lajiston suojelu

Viimeisimmän uhanalaisarvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista arvioiduista eliölajeista on uhanalainen. Maassamme on noin 48 000 lajia, joista  noin 47 % tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan. Tieto pistiäisten uhanalaisuudesta on huomattavasti vähäisempi, sillä vain 1394 lajin eli vain vajaan viidenneksen uhanalaisuus pystyttiin arvioimaan.


Täpläisolehtiäinen (Tenthredo fagi) (Tenthredinidae). Erittäin uhanalainen (EN) ©  Pekka Malinen / Laji.fi

Useat pistiäiset, jotka saalistavat tai loisivat muita hyönteisiä, ovat luonnossamme tärkeässä roolissa esim. tuholaisten kantojen säätelijöinä. Mesipistiäiset ovat puolestaan tärkeimpiä kasvien pölyttäjiä. Monet pistiäislajit ovat taantuneet voimakkaasti elinympäristöjen, kuten niittyjen ja ketojen, vähenemisen seurauksena. Loispistiäisten on arvioitu olevan erityisen herkkiä ympäristön muutoksille, koska ne sijoittuvat eliöyhteisöissä ravintoketjun huipulle ja tarvitsevat vakaita isäntäpopulaatioita selvityäkseen. Suomen uhanalaiset lajit löytyvät Punaisen kirjan painetusta versiosta sekä verkkopalvelusta.


Kyttyräverhoilijamehiläinen (Megachole pyrenaea) (Megachilidae). Äärimmäisen uhanalainen (CR) ©  Pekka Malinen / Laji.fi

Uhanalaiset pistiäiset on listattu täällä. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto pistiäisten uhanalaisuusluokista.

    Arvioidut        
    RE CR EN VU NT DD LC NA NE Uhanalaisia lajeja Uhanalaisten osuus arvioiduista
  Arvioituja lajeja                      
Kätköpistiäiset, Parasitica 395 11 12 35 35 79 26 197 8 5681 82 20.8%
Sahapistiäiset, Symphyta 357 10 3 11 33 38 15 247 12 385 47 13.2%
Myrkkypistiäiset, Aculeata 642 22 22 30 45 76 7 440 18 13 97 15.1%
Yhteensä 1394 43 37 76 113 193 48 884 38 6079 226 16.2%

RE = Suomesta hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, DD = Puutteellisesti tunnetut, LC = Elinvoimaiset, NA = Arviointiin soveltumattomat, NE = Arvioimatta jätetyt


Agriotypus armatus (Ichneumonidae). Silmälläpidettävä (NT) ©  Pekka Malinen / Laji.fi

Wed, 2016-11-09 12:59 -- Admin
http://www.gravatar.com/avatar/987a1618db7ae0ef0e8cb7ed8b776a29.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith