Vuosikertomus 2016

Juho Paukkunen (päivitetty 12.5.2017)

Kokoelmien kartunta

Vuoden 2016 aikana Luomuksen pistiäiskokoelmat karttuivat 41 lahjoituksella, joihin sisältyi yhteensä 17783 pistiäisyksilöä. Kaikkiaan pistiäisiä lahjoitti museolle 22 henkilöä (ks. luettelo alla). Suurimmat lahjoitukset tulivat Anders Albrechtilta (4813 yks.), Veli Vikbergiltä (3487 yks.), Antti Pekkarisen perikunnalta (3243 yks.), Martti Koposelta (2756 yks.), Mika Pajarilta (2300 yks.), Juho Paukkuselta (530 yks.) ja Hans Silfverbergiltä (364 yks.). Kaikki lahjoitukset on kirjattu Luomuksen Kotka-tietokantaan.

Anders Albrechtin lahjoitus koostui yksinomaan Suomesta kerätyistä muurahaisista. Aineiston Anders on pääosin tallettanut kirvatutkimustensa yhteydessä, mutta se sisältää myös pesänäytteitä ja Hemiptera-työryhmän inventointien sivutuotteina tallennettua muuta materiaalia. Kaikki näytteet on määritetty lajilleen (det. A. Albrecht) ja digitoitu Andersin omaan tietokantaan, josta tiedot siirtyvät museon Kotka-tietokantaan jatkossa.

Veli Vikbergin lahjoittama aineisto koostui pääosin Dryinidae-, Chrysididae- ja Bethylidae-heimojen pistiäisistä. Dryinidae- ja Bethylidae-heimojen osalta museon kokoelmat ovat olleet aiemmin melko suppeat ja lahjoitus vähintään kaksinkertaisti niiden yksilömäärän. Lahjoitetut pistiäiset olivat pääasiassa vain heimolleen tai suvulleen määritettyjä, mutta mm. FinBIF-hankkeessa tehtyjen DNA-viivakoodausten ansiosta osa materiaalista saatiin määritettyä lajilleen vuoden 2016 aikana. Aineistossa oli ainakin kaksi Suomelle uutta lajia (Anteon collare ja Plastanoxus chittendenii) ja todennäköisesti myös useita tieteelle uusia lajeja.

Antti Pekkarisen perikunnan lahjoituksen todellinen yksilömäärä on huomattavasti suurempi kuin edellä mainittu 3243 yks., koska toistaiseksi vain osa (todennäköisesti alle puolet) aineistosta on ehditty käymään läpi. Aineiston järjestämistä on hidastanut etiketoimattomien ja määrittämättömien yksilöiden suuri osuus. Lisäksi aineistosta on hävitetty noin 500 pistiäistä huonokuntoisina tai puutteellisin tiedoin varustettuina. Lahjoitukseen sisältyi pistiäisten ohella suuri määrä muita hyönteisiä, kuten perhosia ja kovakuoriaisia.

Martti Koposen lahjoittamat pistiäiset kuuluivat pääasiassa heimoihin Scelionidae, Platygastridae, Ceraphronidae, Diapriidae ja Braconidae. Lähes kaikki yksilöt olivat Martin tai P.N. Buhlin lajilleen määrittämiä. Aineistoon kuului useita Suomelle uusia ja myös tieteelle uusia lajeja (mm. Platygaster multicostata (holotyyppi), Scelio vulgaris, Synopeas blechingium (2 paratyyppiä), Synopeas samium (holotyyppi ja 2 paratyyppiä) ja Synopeas vikbergi (holotyyppi ja paratyyppi)).

Mika Pajarin lahjoitus koostui edesmenneen prof. Juhani Paatelan kimalaiskokoelmasta, joka on ollut pitkään sijoitettuna Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikön tiloihin (ks. kuva). Kokoelma oli pääosin kerätty 1960-luvulla eri puolelta Suomea, mutta sisälsi myös Keski-Euroopasta ja Islannista kerättyä aineistoa. Noin puolet kokoelmasta oli lajilleen määrittämätöntä. Kaikki kimalaisyksilöt määritettiin lajin tasolle (tai niiden määritykset tarkistettiin) ennen niiden liittämistä Luomuksen kokoelmiin.

Juho Paukkusen lahjoittamat pistiäiset olivat pääasiassa vuosina 2015 ja 2016 Suomesta kerättyjä myrkky- ja sahapistiäisiä. Noin puolet yksilöistä on talletettu kesällä 2016 Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhasta. Aineistossa oli ainakin yksi Suomelle uusi laji, Macrophya ribis -lehtipistiäinen (2 yks.).

Muista lahjoituksista mainittakoon Svetlana Orlolvskytėn lahjoittama Chrysis horridula -paratyyppi ja Terhi Hirvikosken lahjoittama erikoinen Turusta löytynyt Bombus terrestris -kuningatar, jolla on Brittein saarille rajoittuvan audax-alalajin kaltainen väritys.

Vuonna 2016 lahjoitetut pistiäiset kuuluivat yhteensä 41 heimoon. Eniten lahjoituksia tuli heimoista Formicidae (4970 yks.), Apidae (4042 yks.), Dryinidae (2329 yks.), Chrysididae (932 yks.), Scelionidae (655 yks.), Platygastridae (590 yks.) ja Braconidae (418 yks.). Pistiäisistä suurin osa, 16156 yks., oli Itä-Fennoskandian alueelta (lähes yksinomaan Suomesta) ja loput 1627 yks. muualta maailmasta. Eniten ulkomaisia yksilöitä oli Venäjän Kaukoidästä (kerääjänä mm. Antti Pekkarinen).

Vuonna 2016 pistiäisiä lahjoittaneet henkilöt olivat Anders Albrecht, Niclas Fritzén, Antti Haarto, Terhi Hirvikoski, Andrei Humala, Pasi Jürgens, Jere Kahanpää, Sakari Kerppola, Martti Koponen, Mikhail Kozlov, Keijo Mattila, Svetlana Orlovskytė, Juuso Paappanen, Mika Pajari, Petri Parkko, Juho Paukkunen, Antti Pekkarinen (perikunta), Hans Silfverberg, Pekka Sundell, Ilkka Teräs, Matti Viitasaari ja Veli Vikberg.

Lainaustoiminta

Pistiäiskokoelmista kirjattiin vuoden 2016 aikana yhteensä 19 lainaa, jotka käsittivät yhteensä 5303 yksilöä. Kaikkiaan lainaajia oli 12 henkilöä: Robert Back (Uusikaarlepyy), José Fernandez-Triana (Kanada), Andrey Khalaim (Venäjä), Martti Koponen (Mikkeli), Joakim Löf (Ruotsi), Javier Peris-Felipo (Sveitsi), Heinz Schnee (Saksa), Andreas Taeger (Saksa), Serguei Triapitsyn (Yhdysvallat), Gergely Várkonyi (Kuhmo), Veli Vikberg (Janakkala) ja Ika Österblad (Mustasaari). Lainatut pistiäiset kuuluivat yhteensä 12 eri heimoon. Eniten aineistoa lainattiin heimoista Mymaridae (2306 yks.), Ichneumonidae (1063 yks.), Ceraphronidae (952 yks.) ja Braconidae (918 yks.). Noin kahtakymmentä Braconidae- ja Scoliidae-heimon yksilöä lukuun ottamatta kaikki lainatut pistiäiset olivat Itä-Fennoskandian kokoelmasta.

Vuonna 2016 ja aiemmin kirjatuista pistiäislainoista palautettiin museolle useita tuhansia yksilöitä. Esimerkiksi Serguei Triapitsyn palautti suuren määrän lainaamiaan ja määrittämiään Mymaridae-heimon pistiäisiä, joihin sisältyi ainakin 13 Suomelle uutta lajia. Osa näistä pistiäisistä palautui korkealaatuisina mikroskooppipreparaatteina (yhteensä 147 kpl), joiden valmistuskustannukset katettiin Gergely Várkonyin vetämästä Putte-hankkeesta. Mymaridae-heimon osalta palautui museolle myös vuonna 1980 Norjaan lähetetty noin 750 yksilön laina, joka oli aikojen kuluessa päätynyt Unkariin ja jäänyt unohduksiin. Kyseiseen lainaerään sisältyi mm. useita Wolter Hellénin kuvaamien lajien tyyppiyksilöitä. Myös José Fernandez-Trianan, Andrey Khalaimin, Martti Koposen ja Heinz Schneen palauttamissa pistiäisaineistoissa oli useita Suomelle uusia lajeja. Eduardas Budrysin palauttamista Chrysis-yksilöistä yksi oli nimetty Suomelle ja tieteelle uuden Chrysis parietis -lajin paratyypiksi.

Kokoelmien järjestäminen

Vuonna 2016 lahjoituksina ja lainanpalautuksina saatujen pistiäisten lisäksi myös aikaisempina vuosina saatuja pistiäisiä järjestettiin paikoilleen kokoelmiin (noin 6000 yksilöä). Järjestämisen yhteydessä kaikki yksilöt määritettiin vähintään heimon tasolle ja varustettiin löytötiedot sisältävillä etiketeillä, mikäli etikettejä ei niillä aiemmin ollut. Gergely Várkonyi kokosi sekalaisia pistiäisiä sisältävistä laatikoista kaikki Anomaloninae-alaheimon ahmaspistiäiset erilleen tarkempia tutkimuksia varten.

Digitointi

Pistiäisten löytötietoja tallennettiin Luomuksen Kotka-kokoelmatietokantaan vuoden 2016 aikana noin 67000 yksilön osalta. Suurin yksittäinen aineisto (yhteensä 55258 tietuetta) koostui puiden koloissa pesivien myrkkypistiäisten (pääasiassa mesipistiäisten, petopistiäisten ja erakkoampiaisten) havaintotiedoista (tunnisteet GP.7512–62762 ja GP.64236–64242). Löytötiedot oli kerätty Luomuksen kokoelmista jo vuosina 2007–2008 osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Putte-hanketta Puiden koloissa pesivien myrkkypistiäisten kannanmuutokset, uhanalaisuus ja suojelu (Juho Paukkunen).

Toinen Kotka-tietokantaan vuonna 2016 tallennettu iso aineisto (yhteensä 6970 tietuetta) sisälsi Luomuksen kokoelmista kerättyjä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja hävinneiden myrkkypistiäisten havaintotietoja (tunnisteet GP.78288–78762, GP.79264–79620, GP.79622–80518, GP.80532–80550, GP.81410–81639, GP.81648–82099, GP.82099A, GP.82100–82202, GP.82204–82425, GP.82487–83205, GP.83254–84161, GP.84178–85650, GP.85747–86254, GP.88584–88926, GP.88975–89237). Tiedot oli koottu vuosina 2011–2012 Juho Paukkusen ja Martti Raekunnaksen toimesta.

Kolmas iso Kotkaan tallennettu pistiäisaineisto (yhteensä 3624 tietuetta) koostui lähinnä vuosina 2008–2009 kerätyistä näytteistä (tunnisteet GP.64226–64230, GP.64573–65643, GP.65668, GP.65668A, GP.65669–65820, GP.65914–68207, GP.68598–68674), joista tosin vain alle puolet (1512 tietuetta) sijaitsee Luomuksen kokoelmissa. Loput Kotkaan tallennetut havaintotiedot (hieman yli 1000 tietuetta) olivat peräisin mm. Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhasta ja muualta Suomesta vuonna 2016 kerätyistä pistiäisnäytteistä.

Pekka Malinen jatkoi pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöiden digitointia vuoden 2016 aikana osana FiRi-hanketta. Kaikkiaan Kotka-tietokantaan tallennettiin havaintotiedot ja kuvat 483 pistiäistyypistä, jotka kuuluivat 172 lajiin. Pistiäiskokoelmien tyyppiyksilöistä käytännössä kaikki on nyt saatu digitoitua. Yhteensä pistiäiskokoelmista on digitoitu 3268 tyyppiyksilöä, jotka kuuluvat noin 836 lajiin.

Tutkijavierailut

Vuoden aikana pistiäiskokoelmia kävi tutkimassa yhteensä kymmenen vierailijaa:

Celso Azevedo (Brasilia, Bethylidae) 4.5.
Mikk Heidemaa (Helsinki, Symphyta) 18.3., 5.–27.4., 11.5.–20.6., 5.9.–20.12.
Andrei Humala (Venäjä, Ichneumonidae) 19.5.–2.6., 2.–5.12.
Andrey Khalaim (Venäjä, Ichneumonidae) 19.5.–2.6., 17.8.
Martti Koponen (Mikkeli, Parasitica) 17.–18.2., 14.3., 31.5.–1.6., 25.–26.8., 16.9., 31.10., 17.–18.11., 16.12.
Marko Mutanen (Oulu, Symphyta) 18.3., 12.10., 16.11., 21.–22.12.
Gergely Várkonyi (Kuhmo, Ichneumonidae) 31.8., 27.10.–1.11., 1.–5.12.
Matti Viitasaari (Helsinki, Symphyta) 18.3., 20.4., 12.5., 22.9., 5.10., 12.10., 16.11., 5.12., 22.12.
Veli Vikberg (Janakkala, Symphyta, Parasitica) 17.2., 27.10., 5.12.
Ika Österblad (Mustasaari, Ichneumonidae) 26.–27.5.

Venäläisten pistiäistutkijoiden Andrey Khalaimin ja Andrei Humalan vierailut museolla liittyivät YM:n rahoittamaan kaksivuotiseen Putte-hankkeeseen Kätköpistiäisten uhanalaisuuden arviointi v. 2020: taksonomisen kattavuuden parantaminen, jonka vetäjänä toimii Gergely Várkonyi SYKEstä. Hankkeen tarkoituksena on saada uusia kätköpistiäisryhmiä uhanalaisuusarvioinnin piiriin (mm. Ichneumonidae: Orthocentrinae (Humala) ja Tersilochinae (Khalaim)). Myös Gergely Várkony ja Ika Österblad vierailivat museolla hankkeen tiimoilta.

Sahapistiäistutkija Mikk Heidemaa vieraili museolla tutkimassa sahapistiäiskokoelmia maaliskuusta vuoden loppuun saakka. Hän on lähtöisin Tartosta Virosta ja muutti vuoden alussa perheineen Suomeen. Tekeillä on revisio palearktisen alueen Dolerini-sukukunnan lehtipistiäisistä.

Juho Paukkunen esitteli pistiäiskokoelmia 26.10. suomalais-venäläiselle lukiolaisryhmälle, johon kuului noin 30 opiskelijaa opettajineen Helsingin luonnontiedelukiosta ja Viipurin kymnaasista. Vierailijoden kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti pölyttäjähyönteiset ja pölytysbiologia.

Julkaisut

Vuoden 2016 aikana julkaistiin ainakin 13 tieteellistä artikkelia, joissa oli hyödynnetty Luomuksen pistiäiskokoelmia:

Buhl, P.N. 2016: New European species of Platygastrinae, with an updated list of Latvian species of Platygastrinae and Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae). Latvijas Entomologs 53: 3-13. http://leb.daba.lv/Buhl53.pdf

Johansson, N. & van Achterberg, C. 2016: Revision of the Palaearctic Gasteruption assectator aggregate, with special reference to Sweden (Hymenoptera, Gasteruptiidae). ZooKeys 615: 73–94. http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.615.8857

Khalaim, A. 2016: Faunistic records of Tersilochinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) from the West Palaearctic region. Zoosystematica Rossica 25(2): 255–272.

Koponen, M. & Peris-Felipo, F.J. 2016: Checklist of Dinotrema Foerster, 1863 species of Finland (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae). Zootaxa 4175: 556–570. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4175.6.4

Koponen, M. & Vikberg, V. 2016: Suomen himmikiilupistiäiset (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Sahlbergia 22: 2–7. http://www.luomus.fi/sites/pistiaistyoryhma.myspecies.infodefault/files/...

Orlovskytė, S., Budrys, E., Budrienė, A., Radzevičiūtė, R., & Soon, V. 2016: Sibling species in the Chrysis ignita complex: molecular, morphological and trophic differentiation of Baltic species, with a description of two new cryptic species (Hymenoptera: Chrysididae). Systematic Entomology 41: 771–793. http://dx.doi.org/10.1111/syen.12190

Paukkunen, J., Biström, O., Budrys, E., Helve, E., Lagercrantz, C.-G., Mannerkoski, I., Orlovskytė, S. & Tähtinen, M. 2016: Entomological excursion to the Curonian spit in August 2016. New and Rare for Lithuania Insect Species 28: 97–120. http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/1-nrlis

Peris-Felipo, F.J., Belokobylskij, S.A., Vilhelmsen, L. & Munk. T. 2016: Catalogue of Danish Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae), with the description of two new species of Aspilota Foerster, 1863. European Journal of Taxonomy 250: 1–48. http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.251

Prosi, R., Wiesbauer, H. & Müller, A. 2016: Distribution, biology and habitat of the rare European osmiine bee species Osmia (Melanosmia) pilicornis (Hymenoptera, Megachilidae, Osmiini). Journal of Hymenoptera Research 52: 1–36. https://doi.org/10.3897/jhr.52.10441

Prous, M., Vikberg, V., Liston, A.D. & Kramp, K. 2016: North-Western Palaearctic species of the Pristiphora ruficornis group (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 51: 1–54. http://dx.doi.org/10.3897/jhr.51.9162

Schwarz, M. 2016: Die Schlupfwespengattung Gelis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae) mit macropteren Weibchen in der Westpaläarktis. Linzer biologische Beiträge 48: 1677-1752.

Reshchikov, A.V. 2016: A revision of the genus Rhinotorus Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ctenopelmatinae), with descriptions of three new species and an illustrated identification key. European Journal of Taxonomy 235: 1–40. http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.235

van Achterberg, C. & Shaw, M.R. 2016: Revision of the western Palaearctic species of Aleiodes Wesmael (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae). Part 1: Introduction, key to species groups, outlying distinctive species, and revisionary notes on some further species. ZooKeys 639: 1–164. https://doi.org/10.3897/zookeys.639.10893

Lisäksi pistiäiskokoelmien pohjalta on valmisteltu seuraava käsikirjoitus:

Paukkunen, J., Pöyry, J. & Kuussaari, M.: Species traits explain long-term population trends of Finnish cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae). Insect Conservation and Diversity, submitted.

Sun, 2016-12-18 21:35 -- juho
http://www.gravatar.com/avatar/2ee5c2ae52b725baf442ef5cf8e9afb6.jpg?d=https%3A//pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith